Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Linas Liauksminas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo informacinių technologijų administravimo srityje patirtį;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus reglamentuojančius informacinių technologijų naudojimą, informacinių sistemų kūrimą, duomenų saugą;
 • išmanyti informacinių technologijų, duomenų bazių ir jų sistemų, kompiuterinių tinklų administravimą ir sistemų projektavimą;
 • žinoti teisės aktų ir dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir asmeniškai atsako už tai, kad būtų vykdomi Skyriui nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
 • užtikrina Archyvo direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą;
 • rengia ir teikia Archyvo direktoriui tvirtinti Skyriaus metų veiklos planus;
 • rengia ir teikia Archyvo direktoriui Skyriaus veiklos ataskaitas, Archyvo direktoriaus reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
 • rengia ir teikia Archyvo direktoriui Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus bei pasiūlymus dėl jų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;
 • nustato Skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vertina kasmetinę Skyriaus darbuotojų veiklą;
 • rengia teisės aktų Skyriaus kompetencijos klausimais projektus;
 • vertina Lietuvos vyriausiojo archyvaro teikiamų teisės aktų Skyriaus kompetencijos klausimais projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus;
 • duoda pavedimus Skyriaus darbuotojams ir tikrina, kaip jie vykdomi;
 • Archyvo direktoriaus pavedimu nagrinėja prašymus, skundus ir pareiškimus, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • tvarko ir saugo bylas, už kurių sudarymą yra atsakingas;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės pavedimus, susijusius su Archyvo ar Skyriaus funkcijomis.

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2018-12-19 16:06