Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Nijolė Maslauskienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti 3 metų darbo valstybės archyvuose patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir asmeniškai atsako už tai, kad būtų vykdomi Skyriui nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
 • užtikrina Archyvo direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą;
 • rengia ir teikia Archyvo direktoriui tvirtinti Skyriaus metų veiklos planus;
 • rengia ir teikia Archyvo direktoriui Skyriaus veiklos planų vykdymo ataskaitas, Archyvo direktoriaus reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
 • Archyvo direktoriaus pavedimu nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus, teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų administracinių nusižengimų;
 • rengia teisės aktų Skyriaus kompetencijos klausimais projektus;
 • vertina Lietuvos vyriausiojo archyvaro teikiamų teisės aktų Skyriaus kompetencijos klausimais projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus;
 • rengia ir teikia Archyvo direktoriui Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus bei pasiūlymus dėl jų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;
 • nustato Skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vertina kasmetinę Skyriaus darbuotojų veiklą;
 • duoda pavedimus Skyriaus darbuotojams ir tikrina, kaip jie vykdomi;
 • tvarko ir saugo bylas, už kurių sudarymą yra atsakingas;
 • atsiskaito už savo veiklą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Archyvo direktoriui;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės pavedimus, susijusius su Archyvo ar Skyriaus funkcijomis.

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2018-12-21 14:54