O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2014 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2014 m. apskaitos duomenis

   

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2014 m. priimtus iš valstybės

ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus,

kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2014 m. juos sutvarkė

bei parengė paieškos priemones. 

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Nauji fondai

1797

Tautų Lygos archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninių kopijų kolekcija

[1920]–1944 m.

6

Lietuvos istorinių politinių, etnografinių, sienų, topografinių (kraštovaizdžio, reljefo, administracinio teritorinio suskirstymo, teminių) žemėlapių skaitmeninės kopijos.

R-952

Tomas Remeikis

1931–1991 m., 2004 m.

119

T. Remeikio disertacijos rengimo dokumentai, straipsniai, užrašai, T. Remeikio surinkti dokumentai apie lietuvių rezistencines organizacijas, Lietuvos Helsinkio grupės veiklą, lietuvių ir užsienio autorių leidiniai, straipsniai, moksliniai darbai, konferencijų ir susitikimų dokumentai, iš įvairių užsienio šalių archyvų surinktos dokumentų apie Lietuvą kopijos.

VLIK'o karinio skyriaus viršininko Antano Šovos pranešimai, pro memorijos, susirašinėjimo su VLIK'o nariais dokumentai, straipsniai ir surinkti dokumentai apie lietuvių rezistenciją, Algirdo Šovos knygos apie tėvą rengimo dokumentai.

MK-9

Edvardo Turausko dokumentų mikrofilmų kolekcija

1934–1963 m.

14

Huverio instituto (JAV) archyve saugomi E. Turausko 1934–1963 m. dokumentai apie Lietuvos pasiuntinybių ir diplomatų veiklą, Lietuvos santykius su Lenkija, Vokietija, Sovietų Sąjunga, tarptautinę politinę padėtį, Lietuvos okupaciją, Lietuvos laisvinimo klausimo kėlimą ir kt.

Papildyti fondai (sudaryti nauji apyrašai)

657

Biržų apskrities mokesčių inspekcija

1919–1944 m.

1515

Sudarytas apyrašas Nr. 2.

Biržų apskrities mokesčių inspekcijos susirašinėjimo žemės, nekilnojamojo turto, pajamų, pelno ir kitų mokesčių, žemės rūšies ir ploto nustatymo, perleidžiamojo turto įkainavimo, galimybės asmenims vykti į užsienį klausimais dokumentai, prekybos ir pramonės įmonių savininkų pareiškimai (deklaracijos) apie pajamas, išlaidas ir sumokėtus mokesčius, žinios apie valstybinių mokesčių įplaukas ir prekių judėjimą per Germaniškio, Virbalio muitines ir kitus pereinamuosius punktus, asmenų prašymai atleisti nuo žemės mokesčių, mokesčių skolininkų sąrašai, valsčių mirusių gyventojų mirties pažymėjimai palaikų mokesčiui paimti, asmenų, prekybos ir pramonės įmonių mokesčių bylos.

842

Panevėžio apygardos teismai

1920–1944 m.

4712

Sudaryti apyrašai Nr. 3–34.

Tarnautojų asmens bylos, teismo prokuratūros Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Zarasų, Panevėžio, Utenos I ir II apylinkių tardytojų įžengiamojo tardymo, sekamosios, kvotos ir baudžiamosios bylos, Rokiškio, Zarasų, Panevėžio I ir II apylinkių teismų sekamosios, kvotos ir baudžiamosios bylos, Panevėžio I ir II liaudies teismų baudžiamosios bylos, apeliacijos ir ištuokos bylos.

1742

Dokumentų kopijų kolekcija

[1945–1962] m.

8

Sudarytas apyrašas Nr. 2.

Mečislovo Jaloveckio atsiminimai, darbai apie LDK, Lenkijos dvarus, pilis, M. Jaloveckio piešinių (akvarelių) kolekcijos katalogai-rodyklės.

Papildyti fondai (papildomai gauta apskaitos vnt.)

392

Žemės ūkio ministerija

1918–1927 m.

1

Į apyrašo Nr. 4 tęsinį įrašyta: Žemės ūkio ministerijos darbuotojų alfabeto knyga, A – Ž.

449

Zarasų apskrities policijos nuovados ir pasienio policijos Zarasų baras

1928–1940 m.

41

Į apyrašo Nr. 4 tęsinį įrašyta: Pasienio policijos Zarasų (Ežerėnų) baro I ir II rajonų 1–os, 2–os, 3–ios ir 4–os sargybų, III rajono 3–ios sargybos, IV rajono 1–os ir Zatokų sargybų bei VIII pasienio 1–os kuopos 2–o būrio 4–o skyriaus sargybos policininkų tarnybos knygutės.

565

Vilniaus vadavimo sąjunga

1932–1938 m.

1

Į apyrašo Nr. 2 tęsinį įrašyta: Vilniaus vadavimo sąjungos Centro Komiteto, Vilniaus Geležinio Fondo komiteto raštai, Gudiškių skyriaus veiklos apžvalgos. Asmenų pareiškimai priimti į sąjungos narius.

660

Lietuvių rezistencinė santarvė

19451961 m., 1971 m.

47

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta: BDPS įsteigimo akto nuorašas, direktyviniai biuleteniai, pro memorijos, BDPS Užsienio delegatūros įsteigimo ir veiklos organizavimo dokumentai, posėdžių ir suvažiavimų protokolai, LRS narių pasitarimų ir susirinkimų protokolai, bendradarbiavimo su VLIK ir kitomis lietuvių išeivijos organizacijomis dokumentai, Amerikos lietuvių rezistencinės santarvės veiklos dokumentai, BDPS ir LRS narių susirašinėjimo dokumentai.

1250

Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamentas

1930–1935 m.

1

Į apyrašo Nr. 11 tęsinį įrašyta: Panevėžio, Marijampolės, Šiaulių apygardų ir Šiaulių apskrities žemėtvarkos darbų planų schematiniai brėžiniai.

1467

Biržų apskrities arešto namai

1923-01-11

1923-12-04

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta: Biržų–Pasvalio apskrities valdybos siųsti arešto namų viršininkui raštai ūkio ir finansiniais klausimais, arešto namų patikrinimo ir perdavimo aktai, žinios apie Joniškėlio arešto namus. Balčiūnaitės Franciškos, Ivanauskų Antano, Kazio, Myko, Liudvigos ir Lapinsko Baltraus bylos

R-16

Laikinosios revoliucinės Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstiečių vyriausybės Valdymo skyrius

1918-12-16

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta: Laikinosios revoliucinės Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstiečių valdžios manifestas.

R-728

Lietuvos TSR valstybinio pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komiteto

1948–1990 m.

33

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta: Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, TSRS valstybinio pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komiteto įsakymai ir posėdžių protokolai, valdybos viršininko (komiteto pirmininko) įsakymai veiklos klausimais, valdybos (komiteto) Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, darbo planai ir ataskaitos, finansų ataskaitos, dujų objektų aptarnaujančio personalo žinių patikrinimo protokolai, Lietuvos TSR užkonservuotų giliųjų gręžinių sąrašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kalnakasybos darbų dujų įtaisinių ir katilų priežiūros objektų avarijų ir nelaimingų atsitikimų žurnalas, etatų sąrašai ir sąmatos, sprogdinimo darbams vykdyti išduotų leidimų, žemo slėgimo garo katilų ir vandens šildymo katilų, liftų, kranų registracijos knygos.

R-982

Lietuvos TSR valstybinio kūno kultūros ir sporto komitetas

1963–1990 m.

28

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta: Lietuvos TSR orientavimosi sporto federacijos veiklos ir orientavimosi sporto varžybų dokumentai.

Patobulinti apyrašai

43

Miesto teismas Švenčionyse

1919–1939 m.

1050

Patobulintos apyrašų Nr. 1 – 4 bylų antraštės, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

173

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje

1919–1940 m.

3258

Patobulintos apyrašų Nr. 1  ir Nr. 2 bylų antraštės. Vilniaus apygardos mokyklų kuratorijos, Vilniaus miesto mokyklų rajono ir Vilniaus mokyklų rajono inspektorių įstaigų Vilniuje veiklos dokumentai, mokymo įstaigų veiklos stebėjimo bylos, veiklos ataskaitos ir kt.

258

Vilniaus dailininkų draugijos privati mišri dailiųjų amatų ir pramonės mokykla Vilniuje

1914–1939 m.

93

Patobulintos apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, patikslintos dokumentų datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

288

Vilniaus nepriklausomų dailininkų ir Vilniaus vaizduojamojo meno kultūros platinimo draugijos

1930–1939 m.

13

Patobulintos apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, patikslintos dokumentų datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

867

Miesto teismas Adutiškyje

1927–1937 m.

538

Patobulintos apyrašų Nr. 1 – 3 bylų antraštės,  bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

930

Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių asmens sudėties dokumentų kolekcija

1899–1941 m.

4067

Pertvarkytas apyrašas Nr. 2, patikslintos kai kurių bylų antraštės ir bylų skaičius apyrašuose, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Sudaryti 26 nauji raidiniai apyrašai.

1062

Miesto teismas Eišiškėse

1921–1938 m.

400

Patobulintos apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1182

Lenkijos kariuomenės III korpuso apygardos karo prievolės rajonų komendantūros

1922–1939 m.

1182

Atliktas bylų būklės ir kiekio patikrinimas, patobulintos apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, patikslintos dokumentų datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, patikslintas bylų skaičius fonde,  papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

 

 

Kino dokumentai. Fotodokumentai. Garso dokumentai. Videodokumentai

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

KX

Kino dokumentų kolekcija

1963-1991

19

Lietuvos kino studijoje sukurti aktorių bandymai vaidybiniams filmams, dokumentiniai ir vaidybiniai filmai.

1968-1983

(papildymas)

Rež.: M.Giedrio, A.Dausos, A.Grikevičiaus, R.Vabalo vaidybiniai filmai.

1977-1984

4

Kauno kino mėgėjų sąjungos nario E.Darškaus sukurti kino siužetai.

1980-1982

8

Aušros ir Algimanto Čepulkauskų šeimos gyvenimo ir kūrybinės veiklos vaizdai.

1961-1989

41

Lietuvos kino mėgėjo Algirdo Pročkio sukurti ir sukaupti kino siužetai.

1971-1982

14

Kino mėgėjo Narcizo Freimano sukurti ir sukaupti animaciniai filmai.

1984

1

Kino mėgėjo Romualdo Povilaičio trumpametražis vaidybinis filmas.

1975-1977

5

Kino mėgėjo Algirdo Kuzminsko trumpametražiai vaidybiniai filmai.

1957-1959

2

Skulptoriaus J.Ruzgo diplominio darbo eigos fragmentas ir vaidybinis filmas.

1999

1

Rež. A.Puipos vaidybinis filmas „Elzė iš Gilijos“.

1989

(papildymas)

Kino žurnalas „Lietuvos kronika“.

NKX

Nacionalinių filmų kolekcija

2012-2014

30

Rež.: G.Lukšo, A.Maciulevičiaus, R.Sabulio, D.Matuzevičienės, A.Juzėno, A.Marcinkevičiūtės, K.Buožytės, J.Januškevičiūtės, L.Lužytės, D.Rusto, M.Vildžiūno, R.Eltermano, M.Sargsyano, G.Žickytės, A.Tarvydo filmai.

FX

Fotodokumentų kolekcija

 

2009-2011 m.

1323

Archyvo fotografų sukurti fotodokumentai: įvairūs renginiai, įvykiai, žmonės.

1940-1999 m.

1482

JAV lietuvio P.Jasiukonio sukurti fotodokumentai: įvairūs renginiai, įvykiai, žmonės. 

1989-1993 m.

102

Fotografo V.Juraičio sukurti fotodokumentai apie Atgimimo metus Lietuvoje.

1920-1999 m.

 

 

 

1920-1999 m.

419

 

 

 

546

Diplomato S.Lozoraičio (perdavė URM’as) asmeniniai ir diplomatinės veiklos fotodokumentai.

 

Nuotraukos iš privačių asmenų: R.Čaplinsko, K.Kalinauskaitės, V.Starošo, J.Pugačiausko, N.Šaltenytės, D.Brazauskienės  asmeninių archyvų.

 

GX

Garso dokumentų kolekcija

1951–20 a. pab.

726

JAV radijo stoties „Amerikos balsas“ lietuviškos redakcijos garso įrašai. Radijo laidos, interviu, reportažai (magnetinės juostos).

VX

 

 

Videodokumentų kolekcija

20 a. pabaiga

471

V.Kostiugovo sukurti videodokumentai.  Įrašai apie politinius įvykius Lietuvoje.

 

1991 – 1994

111

J.Ivaškevičiaus sukurti videodokumentai. Svarbiausi politinio, visuomeninio, ekonominio šalies gyvenimo įvykiai.

 

2013

14

LCVA sukurti videodokumentai. Svarbiausi Lietuvos visuomeninio, kultūrinio ir politinio gyvenimo įvykiai.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2015-01-12 14:25