Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Licencijos teikti dokumentų saugojimo paslaugą išdavimas

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS 

  

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

5

2.

Administracinės paslaugos versija

V0.2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos teikti dokumentų saugojimo paslaugą išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administracinė paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems gauti licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugą. Pranešimas apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą ir dokumentai licencijai gauti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikiami per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą.

Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikimo dienos, o jeigu pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios asmuo ketina pradėti teikti dokumento saugojimo paslaugą, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo pateikimo dienos – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną Lietuvos vyriausiasis archyvaras Dokumentų saugojimo licencijų turėtojų sąraše įrašo, kad licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą asmeniui yra išduota.

Dokumentų saugojimo licencijos turėjimą rodo įrašas skelbiamame Dokumentų saugojimo licencijų turėtojų sąraše.

Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje gavimo dienos asmuo, jo pasirinktu būdu, informuojamas apie pranešimo gavimą.

Asmens pageidavimu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba išduoda pažymą, patvirtinančią, kad jam išduota licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą.

Asmuo, pageidaujantis gauti pažymą, patvirtinančią licencijos išdavimą, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikia prašymą per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiasi į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą. Šis prašymas gali būti pateiktas kartu su pranešimu apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnis;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 162 „Dėl licencijų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijai gauti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikiami šie dokumentai:

1) pranešimas apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą, kuriame nurodoma:

- fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jis suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka) arba gimimo data ir gimimo vieta (jeigu asmens kodas nesuteiktas), gyvenamosios vietos adresas ir jo pasirinkti kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeriai ar elektroninio pašto adresas), juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

- juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jis suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka) arba gimimo data ir gimimo vieta (jeigu asmens kodas nesuteiktas), gyvenamosios vietos adresas (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo);

- juridinio asmens darbuotojo, kuris atitinka Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 5 dalies 2 punkto reikalavimus ir yra atsakingas už licencijuojamą paslaugą, vardas ir pavardė, (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo);

- kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai) pareiškėjas norėtų gauti pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu.;

2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo);

3) dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytų asmenų darbo patirties trukmę ir funkcijas dokumentų saugojimo paslaugos teikimo ir (ar) dokumentų valdymo srityje (darbo sutartys ir (ar) įsakymai, ir (ar) pareigybių aprašymai ar kiti darbo teisinius santykius patvirtinantys dokumentai: pažymos iš ankstesnių darboviečių ir (ar) pažymos apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius);

4) dokumentai, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi patalpomis (esančiomis Lietuvos Respublikos teritorijoje), kuriose įrengtos dokumentų saugyklos, ir šių patalpų plano kopijos, taip pat saugyklų techninės įrangos, jeigu tokia naudojama, ir dokumentų saugojimo procedūrų bei priemonių, kai saugomi elektroniniai dokumentai, aprašymai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pateikiami 6 punkte („Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo“) nurodyti atitinkami dokumentai ir duomenys.

Lietuvos vyriausiasis archyvaras turi įvertinti ir patikrinti:

- ar dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir atitinka esamą būklę;

- ar pareiškėjo pateikta informacija atitinka licencijos išdavimo reikalavimus;

- ar licenciją gauti siekiantis fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už sunkius ar labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai (Lietuvos vyriausiojo archyvaro prašymu šią informaciją per 10 darbo dienų pateikia Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos);

- ar dokumentų saugyklų įrengimas atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, ar jose sudarytos tinkamos dokumentų saugojimo sąlygos;

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Baranauskienė, tel. (8 5) 265 2315 ,

el. p. [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Lietuvos vyriausioji archyvarė,

Kristina Ramonienė,

tel. (8 5) 265 2254,

el. p. [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Laikoma, kad licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą yra išduota kitą darbo dieną nuo pranešimo apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą pateikimo Lietuvos vyriausiajam archyvarui arba nuo pranešime apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu pranešimo apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą pateikimo Lietuvos vyriausiajam archyvarui diena.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba asmens atitiktį nustatytiems reikalavimams įvertina ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą gavimo dienos. Šis terminas Lietuvos vyriausiojo archyvaro motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinės paslaugos kaina:

  •licencijos teikti dokumentų saugojimo paslaugą išdavimas –108 Eur.

  •licencijos teikti dokumentų saugojimo paslaugą patikslinimas –16 Eur.

Teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugą sumokama į nurodytąją sąskaitą „Swedbank“, AB.

Banko kodas 73000.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Sąsk. nr. LT247300010112394300.

Įmokos kodas 5710.

12.

Pranešimo apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą rašymo forma, pildymo pavyzdys ir turinys

Pateikiamas laisvos formos pranešimas, nurodant 6 punkte („Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo“) numatytus atitinkamus duomenis.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie LVAT teikiamas administracines paslaugas pateikiama interneto svetainėje www.archyvai.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

 

Norint peržiūrėti didesnį shemos vaizdą, spausti ant paveiksliuko.

_ _ _ 

Informaciją atnaujino: Ramunė Pajadienė,
Informacija atnaujinta: 2021-01-21 11:27