Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valstybės tarnautojų užduotys

DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ VALDYMO IR NAUDOJIMO SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Dr. Daiva Lukšaitė

2020 METŲ UŽDUOTYS

1. Per I–III ketvirčius koordinuoti toliau nurodytą vertinimo veiklą ir kartu su LVAT veiklos plane nurodytais darbuotojais atlikti Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre įregistruotų registrų, informacinių sistemų duomenų istorinių ir kitų tyrimų tikslais vertinimą bei parengti vertinimo pažymą.

2. Per I–III ketvirčius parengti (kartu su LVAT veiklos plane nurodytais darbuotojais, atitinkamos paslaugos teikėjais) informacinių sistemų įrašų ilgalaikio išsaugojimo ir perdavimo į valstybės archyvus investicinį projektą (galimybių studiją), skirtą Elektroninio archyvo informacinės sistemos modernizavimo poreikiui įvertinti.

3. Per II ketvirtį peržiūrėti (kartu su R. Miškelevičiūte) LVAT veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir parengti reikiamus pakeitimų projektus LVAT turimos oficialiojo elektroninio dokumento ADOC formatu pasirašymo ir tikrinimo priemonės įteisinimui.

4. Per IV ketvirtį pateikti (kartu su LVAT veiklos plane nurodytais darbuotojais) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai siūlymus dėl Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimo.

5. Per IV ketvirtį parengti ir pateikti tvirtinti Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-153, pakeitimo projektą.

Vyr. specialistė

Aistė Somkinė

2020 METŲ UŽDUOTYS

1. Per II ketvirtį parengti ir pateikti tvirtinti Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152, pakeitimo projektą.

2. Per I–III ketvirčius (kartu su LVAT veiklos plane nurodytais darbuotojais) atlikti Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre įregistruotų registrų, informacinių sistemų duomenis istorinių ir kitų tyrimų tikslais vertinimą ir dalyvauti rengiant vertinimo pažymą.

3. Per I–III parengti ir pateikti tvirtinti (kartu su D. Čenyte) Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-156, pakeitimo projektą.

4. Per I–IV ketvirčius peržiūrėti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie dokumentų valdymą (išskyrus elektroninių dokumentų) ir ją atnaujinti taip, kad atitiktų galiojančius teisės aktus.

Vyr. specialistė

Irma Dagė

2020 METŲ UŽDUOTYS

1. Per I ketvirtį atlikti LRV, ministerijoms pavaldžių ir savivaldybių administracijų apklausą dėl informacinių sistemų, kurių programinė įranga, naudojama oficialiesiems elektroniniams dokumentams rengti, taiko SHA-1 duomenų santraukos algoritmą, ir pateikti apibendrintą informaciją.

2. Per I–II ketvirčius įvertinti poreikį keisti Lietuvos vyriausiojo archyvaro elektroninių dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, atsižvelgiant į 2019 m. išleistus dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir prireikus parengti teisės aktų pakeitimų projektus arba inicijuoti jų pakeitimą.

3. Per I–III ketvirčius (kartu su LVAT veiklos plane nurodytais darbuotojais) atlikti Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre įregistruotų registrų, informacinių sistemų duomenis istorinių ir kitų tyrimų tikslais vertinimą ir dalyvauti rengiant vertinimo pažymą.

4. Per I–III ketvirčius peržiūrėti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie elektroninių dokumentų valdymą ir pateikti atnaujintą informaciją apie tokius dokumentus taip, kad ji atitiktų galiojančius teisės aktus.

Vyr. specialistė

Daina Čenytė

2020 METŲ UŽDUOTYS

1. Per I–III parengti ir pateikti tvirtinti (kartu su A. Somkine) Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-156, pakeitimo projektą.

2. Per II–III ketvirčius patikrinti, kaip organizuojamos asmenų konsultavimo dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje ir įgyvendinant archyvų ir dokumentų srities valstybinį administravimą, klausimais (ne mažiau kaip 2 patikrinimai).

3. Per IV ketvirtį atlikti LVAT asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą ir patiekti vertinimo rezultatus.

4. Per einamuosius metus išanalizuoti valstybės archyvų 2020 m. atliktų savivaldybių administracijų, saugančių likviduotų juridinių asmenų dokumentus, patikrinimų pažymas ir pateikti siūlymus dėl tokių patikrinimų atlikimo tobulinimo.

Vyr. specialistė

Jurgita Radėnienė

2020 METŲ UŽDUOTYS

1. Per einamuosius metus vertinti ir aprobuoti valstybės archyvų parengtus fondo, apyrašo lygio aprašus EAIS, kontroliuoti valstybės archyvų saugomų aprašų kūrimą ir tvarkymą.

2. Per I–III ketvirčius išnagrinėti valstybės archyvų pateiktą informaciją (ataskaitų atitinkamus priedus) apie apskaitos duomenų pasikeitimus, atsižvelgiant į EAIS aprašus.

3. Per einamuosius metus identifikuoti EAIS vidinio Dokumentų valdymo priežiūros modulio ir EAIS išorinio Dokumentų valdymo priežiūros modulio, EAIS vidinių Dokumentų valdymo priežiūros ir Aprašų tvarkymo modulių susijusias esmines problemas ir parengti rekomendacijas dėl šių problemų sprendimo būdų.

4. Per einamuosius metus teikti konsultacijas įstaigoms, organizacijoms ir valstybės archyvams darbo su LVAT valdomų valstybės informacinių sistemų klausimais.

Vyr. specialistas

 Andrius Zilnys

2020 METŲ UŽDUOTYS

1. Per I–II ketvirčius parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės akto, reglamentuojančio LVAT naudojamos DVS „Avilys“ naudotojų administravimą, projektą.

2. Per III ketvirtį parengti ir pateikti tvirtinti Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68, pakeitimo projektą.

3. Per I–III ketvirčius parengti (kartu su LVAT veiklos plane nurodytais darbuotojais, atitinkamos paslaugos teikėjais) informacinių sistemų įrašų ilgalaikio išsaugojimo ir perdavimo į valstybės archyvus investicinį projektą (galimybių studiją), skirtą Elektroninio archyvo informacinės sistemos modernizavimo poreikiui įvertinti.

4. Per II–IV ketvirčius patikrinti, kaip valstybės archyvai laikosi Valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68“ (su visais pakeitimais) nuostatų (4 patikrinimai).

5. Per einamuosius metus teikti konsultacijas įstaigoms, organizacijoms ir valstybės archyvams darbo su LVAT valdomų valstybės informacinių sistemų klausimais.

 Vyr. specialistas

Darius Bujokas

2020 METŲ UŽDUOTYS

1. Per I–II ketvirčius organizuoti dokumentų skaitmeninimo srities mokymus valstybės archyvų darbuotojams.

2. Per I–II ketvirčius parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės akto, reglamentuojančio leidimų išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos išdavimo procedūrų vykdymą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje, projektą.  

3. Per I–III ketvirčius parengti dokumentą, nusakantį tolesnes Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos veiklos kryptis, susijusias su užsienio lietuvių archyvų ar su Lietuva susijusių užsienyje saugomų dokumentų sritimi.

4. Per IV ketvirtį parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymo, reglamentuojančio stacionarių ir kilnojamųjų parodų originalių dokumentų laikymą ir saugojimą jų eksponavimo metu, projektą.

5. Per einamuosius metus identifikuoti užsienio lietuvių archyvus, rengti informaciją apie šiuos archyvus ir perkelti informaciją į elektroninę erdvę.

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Rasa Miškelevičiūtė

2020 METŲ UŽDUOTYS

1.Kartu su D. Lukšaite peržiūrėti LVAT veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir parengti reikiamus pakeitimų projektus LVAT turimos oficialiojo elektroninio dokumento ADOC formatu pasirašymo ir tikrinimo priemonės įteisinimui.

2.Peržiūrėti (kartu su J. Budrevič) LVAT darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius vidaus teisės aktus ir parengti reikiamus naujus ar galiojančių vidaus teisės aktų pakeitimų projektus, pateikti Lietuvos vyriausiajai archyvarei pasirašymui.

3. Parengti LVAT darbo apmokėjimo sistemą.

4. Pateikti (kartu su LVAT veiklos plane nurodytais darbuotojais) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai siūlymus dėl Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimo.

Vyr. specialistė

Angelė Tamulevičiūtė

2020 METŲ UŽDUOTYS

1. Analizuoti ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ir Lietuvos vyriausiajam archyvarui dėl efektyvaus LVAT lėšų panaudojimo.

2. Sukelti valstybės archyvų pateiktas metines sąmatas į VBAMS, metų eigoje tikslinti sąmatas pagal valstybės archyvų pateiktą poreikį.

3. Vertinti NBFC parengtų mokėjimo paraiškų teisingumą, esant poreikiui teikti pastabas atsakingam NBFC darbuotojui.

4. Įvertinti NBFC pateiktus LVAT biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. ir 2020 m. ketvirčių biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinių projektus, teikti pastabas ir patikslinimus, kontroliuoti pateiktų duomenų teisingumą.

5. Atlikti skaičiavimus, reikalingus valstybės archyvams skirtų asignavimų paskirstymui.

Vyr. specialistė

Asta Baranauskienė

2020 METŲ UŽDUOTYS

1. Peržiūrėti vidaus teisės aktus personalo patikimumo srityje, esant poreikiui, parengti pakeitimus, sutvarkyti leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo apskaitą.

2. Peržiūrėti LVAT interneto svetainėje skelbiamą informaciją ir įvertinus skelbiamos informacijos atitikimą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše nustatytiems reikalavimams, pateikti trūkstamą informaciją A. Zilniui.

3. Atlikti pasirinktos LVAT veiklos srities korupcijos tikimybės nustatymą.

4. Suorganizuoti konkursą pasirinkta tema, susijusia su LVAT ir valstybės archyvų vykdoma veikla, įtraukiant LVAT interneto svetainės lankytojus ir sekėjus socialiniuose tinkluose.

Vyr. specialistė

Rima Cicėnienė

2020 METŲ UŽDUOTYS

1. Parengti Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kuruojamai valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-61, 1 ir 2 priedų pakeitimus.

2. Padedant V. Jakimavičienei išanalizuoti duomenų suvedimo į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS) procesus, darbo su SIS praktiką.

3. Parengti Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymo dėl lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių  dokumentų tvarkymo funkcijai, paskirstymo, projektą ir pateikti jį tvirtinti.

4. Per 2020 m. I pusmetį apskaičiuoti valstybės biudžeto lėšų poreikį 2021 metams valstybės perduotoms savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti.

5. Patikrinti NBFC pateiktą informaciją apie 2019 metų LVAT darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį, taip pat einamųjų metų kiekvieno ketvirčio pateiktą informaciją ir pateikti ją skelbti LVAT interneto svetainėje.

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-02-04 08:38