Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbo reglamentas

PATVIRTINTA

Vilniaus regioninio valstybės archyvo direktoriaus

2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1

(Vilniaus regioninio valstybės archyvo direktoriaus

2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 redakcija)

 

 

VILNIAUS REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus regioninio valstybės archyvo darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Vilniaus regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) darbo tvarką.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Vilniaus regioninio valstybės archyvo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1174 redakcija), kitais norminiais teisės aktais.

3. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kultūros ministro įsakymais, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais, Archyvo nuostatais, kitais norminiais teisės aktais ir šiuo Reglamentu.

4. Archyvas savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais principais.

5. Archyvui kitose valstybės institucijose ar įstaigose atstovauja Archyvo direktorius arba pagal kompetenciją jo įgalioti kiti Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai).

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

6. Archyvo struktūra formuojama atsižvelgiant į įstatymų ir kitų norminių teisės aktų Archyvui nurodytus veiklos tikslus ir pavestas funkcijas. Archyvo struktūra tvirtinama Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu.

7. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius koordinuoja ir kontroliuoja Archyvo administracijos padalinių ir filialo (toliau – struktūriniai padaliniai) veiklą, nustato jiems uždavinius, duoda pavedimus.

8. Archyvo direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka Archyvo vyriausiasis patarėjas (toliau – vyriausiasis patarėjas).

9. Archyvo struktūriniams padaliniams vadovauja jų vadovai – vedėjai. Struktūrinio padalinio vadovo nesant, jo funkcijas atlieka Archyvo direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas, kuriam tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme.

10. Archyvo struktūriniai padaliniai savo veikloje vadovaujasi Archyvo direktoriaus patvirtintais struktūrinių padalinių nuostatais, struktūrinių padalinių vadovai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai – patvirtintais pareigybių aprašymais.

11. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginį veiklos planą. Archyvo metiniai veiklos planai skelbiami interneto svetainėje.

12. Archyvo metinio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą koordinuoja vyriausiasis patarėjas direktoriaus pavedimu.

13. Archyvo veiklos ataskaitas rengia vyriausiasis patarėjas pagal struktūrinių padalinių vadovų pateiktas veiklos ataskaitas. Archyvo veiklos ataskaitas direktorius teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

14. Archyvo einamieji veiklos klausimai aptariami direktoriaus, vyriausiojo patarėjo, struktūrinių padalinių vadovų ir už Archyvo finansų kontrolę atsakingo asmens pasitarimuose. Šiuose pasitarimuose direktoriaus nurodymu gali dalyvauti ir kiti Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

15. Vyriausiasis patarėjas gali kviesti struktūrinių padalinių vadovų ir kitų Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasitarimus jam pavestų uždavinių vykdymo ar kuruojamų veiklos sričių klausimais.

16. Archyve dokumentų projektams rengti, sprendžiamiems klausimams nagrinėti gali būti sudaromos patariamosios komisijos ar darbo grupės. Patariamųjų komisijų ar darbo grupių sudėtį ir prireikus jų darbo reglamentus įsakymu tvirtina Archyvo direktorius.

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS AKTŲ PRIĖMIMAS IR PASIRAŠYMAS

 

17. Archyvo direktorius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, priima ir pasirašo įsakymus.

18. Archyvo direktoriaus įsakymai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu ir turi atitikti Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir dokumentų rengimo bendruosius reikalavimus, nustatytus Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

19. Archyvo direktoriaus įsakymai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jei pačiuose įsakymuose nenustatyta kita jų įsigaliojimo data.

20. Su Archyvo direktoriaus įsakymais Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis arba Archyvo direktorius pavedimu pasirašytinai.

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ RENGIMAS, VIZAVIMAS IR PASIRAŠYMAS

 

21. Archyvo dokumentų projektus rengia Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems nustatytas funkcijas, direktoriaus, vyriausiojo patarėjo ar struktūrinių padalinių vadovų pavedimu, bei Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Valstybės tarnautojų ar darbuotojų bei NBFC parengti Archyvo dokumentai turi atitikti dokumentų rengimo bendruosius reikalavimus, nustatytus Lietuvos vyriausiojo archyvaro. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai, atsakingi už dokumentų registravimą, neatitinkančius dokumentų rengimo bendrųjų reikalavimų dokumentus privalo grąžinti rengėjui taisyti.

23. Nustatyta tvarka parengtus ir Archyvo direktoriui teikiamus pasirašyti įsakymus Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis vizuoja už įsakymo projekto parengimą atsakingi Archyvo valstybės tarnautojai, vyriausiasis patarėjas ir pagal kompetenciją struktūrinių padalinių vadovai bei už Archyvo finansų kontrolę atsakingas asmuo.

24. Siunčiamus dokumentus Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis vizuoja jų rengėjai ir pagal kompetenciją struktūrinių padalinių vadovai.

25. Parengtus dokumentus pasirašo:

25.1. Archyvo direktorius – dokumentus, siunčiamus valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kitų valstybių institucijoms ir įstaigoms ar jų vadovams, atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo narių paklausimus, kitus jam priskirtus pasirašyti dokumentus;

25.2. Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo (toliau – Filialas) vedėjas – Filialo rengtus juridinį faktą patvirtinančius ir kitus dokumentus, siunčiamus valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

25.3. Archyvo dokumentų naudojimo skyriaus vedėjas – Archyvo dokumentų naudojimo skyriaus rengtas juridinį faktą patvirtinančias pažymas, siunčiamas valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

26. Kitus dokumentus (aktus, pažymas ir kt.), parengtus vykdant nustatytas funkcijas, pasirašo jų rengėjai.

Komisijų, darbo grupių ir kitų patariamųjų institucijų dokumentus pasirašo Direktoriaus įsakymu nustatyti patariamosios institucijos pirmininkas, sekretorius ir, jei reikia, nariai.

27. Šio Reglamento 25.2 punkte nustatyta tvarka pasirašomuose dokumentuose dokumento sudarytojo ir įstaigos duomenų rekvizite nurodomas Filialo pavadinimas ir Archyvo bei Filialo duomenys, parašo rekvizite – pareigos.

28. Šio Reglamento 25.3 punkte nustatyta tvarka pasirašomuose dokumentuose dokumento sudarytojo ir įstaigos duomenų rekvizite nurodomas Archyvo pavadinimas ir duomenys, parašo rekvizite – pareigos su struktūrinio padalinio pavadinimu.

29. Archyvo oficialieji elektroniniai dokumentai pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu. Trumpai saugomi ir neperduodami kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims Archyvo veiklos oficialieji elektroniniai dokumentai gali būti pasirašomi dokumentų valdymo sistemoje elektroniniu parašu, kuris neatitinka kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamų reikalavimų.

30. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymai ar tarnybinio pobūdžio pranešimai, kurių rengimas nėra nustatytas norminiais teisės aktais, teikiami ir pasirašomi Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis. Šiuo atveju kiekvieno Archyvo dokumentų valdymo sistemos naudotojo prisijungimo slaptažodis yra laikomas tinkama valstybės tarnautojo ir darbuotojo identifikavimo priemone. Valstybės tarnautojo ir darbuotojo teikiamos informacijos patvirtinimas, rezoliucijų rašymas, perdavimas susipažinti ar kiti reikalingi atlikti veiksmai atliekami Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS PAVEDIMAI

 

31. Archyve pavedimus duoti turi teisę:

31.1. Archyvo direktorius – tiesiogiai vyriausiajam patarėjui, struktūrinių padalinių vadovams pagal struktūriniams padaliniams nustatytas funkcijas, kitiems Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

31.2. Vyriausiasis patarėjas – struktūrinių padalinių vadovams pagal struktūriniams padaliniams nustatytas funkcijas, kitiems Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, informuojant apie tai jų tiesioginį vadovą;

31.3. Struktūrinių padalinių vadovai – struktūrinio padalinio, kuriam vadovauja, valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

32. Direktoriaus pavedimai gali būti duodami įsakymų, rašytinių pavedimų, rezoliucijų Archyvo dokumentų valdymo sistemoje ar žodine forma.

33. Vyriausiojo patarėjo, struktūrinio padalinio vadovo pavedimai gali būti duodami rezoliucijų Archyvo dokumentų valdymo sistemoje ar žodine forma.

34. Vyriausiasis patarėjas direktoriaus rezoliucijoje jam nurodytą užduotį gali pavesti vykdyti konkretiems Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams. Kai užduotį turi vykdyti keli vykdytojai, atsakingas yra pirmasis vykdytojas.

35. Struktūrinių padalinių vadovai direktoriaus rezoliucijoje jiems nurodytą užduotį gali pavesti vykdyti struktūrinio padalinio, kuriam vadovauja, konkretiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams. Kai užduotį turi vykdyti keli vykdytojai, atsakingas yra pirmasis vykdytojas.

36. Pavedimas turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, jei pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Pavedimai parengti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Įvykdymo terminą išimties tvarka gali pratęsti Archyvo direktorius.

37. Jei dėl objektyvių priežasčių būtina pratęsti terminą, per kurį turi būti įvykdytas pavedimas, Archyvo dokumentų valdymo sistemoje gali būti prašoma atidėti pavedimo vykdymo terminą arba teikiamas tarnybinis pranešimas, kuriame motyvuotai paaiškinama, dėl kokių priežasčių pavedimas nebuvo įvykdytas per nustatytą laiką. Informacija apie pavedimų vykdymo terminą yra prieinama Archyvo dokumentų valdymo sistemoje.

 

VI SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

 

38. Archyvo veiklos dokumentai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.

39. Archyve parengti ir su jo veikla susiję gauti dokumentai (išskyrus dokumentus, kuriuose yra valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) nustatytąja tvarka registruojami atitinkamuose dokumentų registruose Archyvo dokumentų valdymo sistemoje.

40. Dokumentus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir įtraukia į apskaitą už įslaptintos informacijos administravimą atsakingi valstybės tarnautojai, paskirti Archyvo direktoriaus įsakymu. Šie dokumentai registruojami ir apskaitomi vadovaujantis valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reguliuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

41. Gautus dokumentus priima, patikrina, skaitmenina, nustatytąja tvarka registruoja, priskiria byloms dokumentų valdymo sistemoje ir perduoda Archyvo direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui susipažinti bei paskirti vykdyti užduotis Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už dokumentų registravimą.

42. Kitus Archyve parengtus dokumentus, pasirašytus ir, jei reikia, vizuotus, nustatytąja tvarka registruoja ir byloms priskiria už dokumentų registravimą atsakingi Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

43. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti elektroniniai dokumentai ir dokumentų skaitmeninės kopijos turi būti užregistruoti nustatytąja tvarka.

44. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti elektroniniai laiškai, kurių užduotis reikia vykdyti, persiunčiami į oficialų Archyvo elektroninį paštą adresu vilnius@archyvai.lt . Filiale valstybės tarnautojų ir darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti elektroniniai laiškai, kurių užduotis reikia vykdyti, persiunčiami į oficialų Filialo elektroninį paštą utena@archyvai.lt .

45. Dokumentų rezoliucijos, vizos, supažindinimo žymos įforminamos ir pavedimai perduodami vykdytojams Archyvo dokumentų valdymo sistemoje.

46. Dokumentai, kurių užduotys įvykdytos, priskiriami byloms (įdedami į bylas) pagal dokumentacijos planą.

47. Archyvo atsakingi valstybės tarnautojai ir darbuotojai pasirašytus ir nustatytąja tvarka užregistruotus siunčiamus dokumentus išsiunčia adresatams, o Archyve liekančius siunčiamojo dokumento egzempliorius (jei sudaromas ne elektroninis dokumentas), vizuotus šio Reglamento 45 punkte nustatyta tvarka, tvirtina ir priskiria byloms, jei jie atsakingi už tų bylų sudarymą, arba perduoda kitiems už atitinkamų bylų sudarymą atsakingiems Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

48. Dokumentacijos plano (prireikus – jo papildymų sąrašo), dokumentų registrų sąrašo duomenis rengia ir teikia derinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai Archyvo valstybės tarnautojas, kuriam tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme.

49. Už sudaromų bylų tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo užbaigtų bylų apskaitai tvarkyti atsako Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už tų bylų sudarymą pagal dokumentacijos planą, bei NBFC teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Nustatytąja tvarka sutvarkytos ilgai ir nuolat saugotinos popierinės bylos pagal dokumentų perdavimo aktą perduodamos Archyvo Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus valstybės tarnautojui ar darbuotojui, atsakingam už užbaigtų bylų apskaitą, kuris toliau jas tvarko, perduoda toliau saugoti ar naikina teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Trumpai saugomos popierinės bylos iki jų saugojimo termino pabaigos saugomos pas Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, atsakingus už tų bylų sudarymą pagal dokumentacijos planą, arba praėjus dvejiems metams nuo jų užbaigimo pagal bylų perėmimo aktą perduodamos Archyvo valstybės tarnautojui ar darbuotojui, atsakingam už užbaigtų bylų apskaitą, kuris jas naikina teisės aktų nustatyta tvarka. Šis reikalavimas nėra taikomas trumpai saugomoms elektroninėms byloms, kurios saugomos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

52. Bylų apyrašų sąrašo, ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašų, dokumentų naikinimo aktų duomenis rengia ir teikia derinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai Archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už užbaigtų bylų apskaitą.

 

VII SKYRIUS

SVEČIŲ PRIĖMIMAS

 

53. Svečių susitikimus Archyvo direktoriaus pavedimu organizuoja struktūriniai padaliniai ir/ar valstybės tarnautojai ar darbuotojai, o šiuos susitikimus koordinuoja vyriausiasis patarėjas direktoriaus pavedimu.

54. Susitikimo darbotvarkė ir kita susijusi medžiaga Archyvo direktoriui pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

55. Svečių priėmimo išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“ nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

56. Oficialią informaciją apie Archyvo veiklą žiniasklaidai ir visuomenei teikia direktorius arba vyriausiasis patarėjas direktoriaus pavedimu.

57. Direktorius gali įpareigoti konkrečius Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus parengti žiniasklaidai teikiamų pranešimų apie svarbiausius Archyvo vadovybės susitikimus, kitus su Archyvo kompetencija susijusius aktualius klausimus projektus.

58. Informacija apie Archyvo veiklą vykdant teisės aktų pavestas funkcijas teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

59. Asmenys Archyve aptarnaujami, jų prašymai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Už informacijos teikimą asmenims ryšio priemonėmis ar jiems apsilankius Archyve ir aptarnavimą taikant vieno langelio principą atsako valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme.

 

X SKYRIUS

KOMANDIRUOTĖS

 

61. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų išvykimo į komandiruotes klausimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, sprendžia Archyvo direktorius.

62. Archyvo direktorių į komandiruotes Lietuvos Vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka siunčia Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

63. Į komandiruotę vykstantys Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai Archyvo direktoriui ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas turi pateikti komandiruotės prašymą, nurodydami komandiruotės tikslą, vietą (vietas), komandiruotės trukmę, numatomas išlaidas (renginio dalyvio mokestis, gyvenamojo ploto nuomos, transporto, draudimo ir kitos išlaidos), komandiruotės avanso poreikį, komandiruojamo asmens funkcijas laikinai atliksiančio asmens (kai toks turi būti) vardą, pavardę ir pareigas, kitą reikalingą papildomą informaciją; jei į komandiruotę vykstama komandiruotojo asmens transporto priemone – transporto priemonės markę, modelį, valstybinį numerį, jei tarnybine transporto priemone – tarnybinę transporto priemonę vairuosiantį asmenį. Jei į tą pačią komandiruotę vyksta keli Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, komandiruotės prašymą rengia komandiruotės iniciatorius.

64. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų siuntimas į komandiruotę įforminamas direktoriaus arba jo įgalioto asmens rezoliucija taip, kad būtų aiškus sprendimą dėl siuntimo į komandiruotę priėmęs asmuo, komandiruojamas valstybės tarnautojas ar darbuotojas (vardas, pavardė, pareigos), komandiruotės dienos, vieta (vietos), į kurią (kurias) komandiruojama, komandiruotės tikslas, su komandiruote susijusios išlaidos, kurias apmoka Archyvas, jeigu bus mokamas, – komandiruotės išlaidų avansas.

65. Išlaidų, susijusių su Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruotėmis, apmokėjimo klausimas suderinamas su už Archyvo finansų kontrolę atsakingu asmeniu ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki išvykimo į komandiruotę dienos.

Archyvo valstybės tarnautojas ir darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po grįžimo iš komandiruotės pateikia už Archyvo finansų kontrolę atsakingam asmeniui avanso apyskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas bei grąžina nepanaudoto avanso likutį, jei avansas buvo išmokėtas. Išlaidos apmokamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.

66. Jei komandiruotėje tenka dirbti po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, Archyvo valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymu suteikiamas tokios pačios trukmės poilsis pirmą darbo dieną po komandiruotės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką valstybės tarnautojo ar darbuotojo darbo užmokestį.

67. Grįžę iš komandiruočių Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi pateikti komandiruotės ataskaitą. Komandiruotės ataskaitos išvadų ir pasiūlymų skiltyje turi būti aiškiai atskleista kelionės nauda, pateikti argumentai dėl tolesnio bendradarbiavimo ir pan.

Kai į komandiruotę vyksta keli Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, gali būti rengiama bendra komandiruotės ataskaita, kurią pasirašo komandiruotės iniciatorius.

 

XI SKYRIUS

ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

 

68. Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas Archyvo valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kitos tikslinės atostogos Archyvo valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Kasmetinės, tikslinės, papildomos atostogos Archyvo darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Archyvo direktoriui atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

Mokymosi ar kūrybinės atostogos Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos ir apmokėjimo sąlygos nustatomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka ir šalių susitarimu.

69. Kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal Archyvo direktoriaus patvirtintą atostogų grafiką.

70. Archyvo struktūrinių padalinių vadovai kasmet iki kovo 1 d. vyriausiajam patarėjui elektroniniu paštu pateikia informaciją apie savo ir vadovaujamo struktūrinio padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų planuojamą atostogų laiką nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d., nurodydami struktūrinio padalinio vadovo funkcijas atliksiantį valstybės tarnautoją ar darbuotoją.

Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, einamaisiais metais planuojantys išeiti ir tikslinių atostogų (mokymosi, nemokamų, kūrybinių, kvalifikacijos tobulinimo ar kitų), derindami kasmetinių atostogų laiką tiesioginiam vadovui privalo pateikti informaciją apie planuojamą tikslinių atostogų laiką.

71. Vyriausiasis patarėjas kasmet iki kovo 15 d. parengia atostogų grafiko projektą ir teikia jį tvirtinti Archyvo direktoriui. Vyriausiasis patarėjas turi užtikrinti, kad būtų suderintas direktoriaus ir vyriausiojo patarėjo, struktūrinių padalinių vadovų ir jų funkcijas atliksiančių valstybės tarnautojų ar darbuotojų atostogų laikas.

Archyvo struktūrinių padalinių vadovai turi planuoti ir užtikrinti, kad jų vadovaujamų struktūrinių padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams duoti pavedimai jų atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

72. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai su patvirtintu kasmetiniu atostogų grafiku supažindinami Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

73. Kasmetines atostogas perkelti ar pratęsti galima tik esant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 straipsnyje nustatytoms ar kitoms svarbioms priežastims.

74. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dėl svarbių priežasčių negalintys eiti kasmetinių atostogų grafike nurodytu laiku ar norintys eiti kasmetinių atostogų grafike nenumatytu laiku, norintys imti papildomą poilsio laiką, ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki planuojamų atostogų ar papildomo poilsio laiko pradžios Archyvo direktoriui pateikia su tiesioginiu vadovu suderintą prašymą perkelti, suteikti kasmetines atostogas ar papildomą poilsio laiką. Prašyme suteikti kasmetines atostogas nurodoma atostogų trukmė dienomis, atostogų laikotarpis (pradžios ir pabaigos datos), kita sprendimui dėl atostogų suteikimo priimti reikalinga informacija. Archyvo struktūrinių padalinių vadovai prašyme suteikti kasmetines atostogas ar papildomą poilsio laiką nurodo struktūrinio padalinio vadovo funkcijas atliksiantį valstybės tarnautoją ar darbuotoją.

75. Įsakymai dėl kasmetinių atostogų ar papildomo poilsio laiko suteikimo pagal Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymus nerengiami. Kasmetinės atostogos ar papildomas poilsio laikas pagal Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymus suteikiami Archyvo direktoriaus rezoliucija dokumentų valdymo sistemoje.

76. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti atšaukti iš kasmetinių atostogų tik tuo atveju, kai direktoriui yra pateiktas motyvuotas struktūrinio padalinio vadovo ar kito valstybės tarnautojo tarnybinis pranešimas apie esantį tarnybinį būtinumą atšaukti valstybės tarnautoją ar darbuotoją iš kasmetinių atostogų ir yra gautas iš atostogų atšaukiamo asmens rašytinis sutikimas.

 

XII SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ MOKYMAS

 

77. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymas organizuojamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, tiesioginių vadovų siūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo, įstaigos strateginius tikslus bei finansines galimybes.

78. Valstybės tarnautojų mokymų poreikis nustatomas, mokymo planas ir mokymo ataskaita rengiama vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.

79. Vyriausiasis patarėjas kasmet iki vasario 1 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikia Archyvo valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą už praėjusius metus.

 

XIII SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

 

80. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skatinami padėka, vardine dovana, pinigine išmoka ar premija, Archyvaro garbės ženklu, papildomų poilsio dienų suteikimu ar finansuojant kvalifikacijos tobulinimą. Už ypatingus nuopelnus valstybės tarnybai valstybės tarnautojai gali būti teikiami valstybės apdovanojimui gauti.

 

XIV SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS ARCHYVO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS

 

81. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už Archyvo lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį Archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas materialiai atsakingas. Archyvo direktorius arba jo pavedimu struktūrinio padalinio vadovas paskiria darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už perduotų reikalų tvarkymą

82. Keičiantis Archyvo vyriausiajam patarėjui ar struktūrinio padalinio vadovui, reikalai perduodami kitam valstybės tarnautojui, kuriam Archyvo direktoriaus įsakymu pavesta laikinai atlikti vyriausiojo patarėjo ar struktūrinio padalinio vadovo funkcijas. Paskyrus naują vyriausiąjį patarėją ar struktūrinio padalinio vadovą, reikalai perduodami naujai paskirtam vyriausiajam patarėjui ar struktūrinio padalinio vadovui.

83. Reikalai perduodami pagal reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį tvirtina Archyvo direktorius.

84. Keičiantis Archyvo direktoriui, reikalai perduodami vyriausiajam patarėjui, kuriam Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu pavesta laikinai atlikti Archyvo direktoriaus funkcijas. Paskyrus naują Archyvo direktorių, reikalai perduodami naujai paskirtam Archyvo direktoriui. Reikalai perduodami pagal Archyvo reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

 

XV SKYRIUS

ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

 

85. Archyvas turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

86. Archyvo antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako direktorius. Laikinai nesant direktoriaus, jo funkcijas atlieka ir Archyvo antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako vyriausiasis patarėjas.

87. Filialas turi savo antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Filialo antspaudą saugo už jo naudojimą atsako Filialo vedėjas arba laikinai jo funkcijas atliekantis Filialo valstybės tarnautojas.

88. Archyvo antspaudai naudojami, gaminami, saugomi, įtraukiami į apskaitą ir sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XVI SKYRIUS

TARNYBINIO TRANSPORTO IR MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

89. Archyvo tarnybinis transportas naudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ nustatyta tvarka ir Archyvo direktoriaus įsakymu patvirtintomis Tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo taisyklėmis.

90. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai Archyvo direktoriaus nustatyta tvarka komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje ir (ar) į užsienio valstybes tikslams gali naudoti nuosavą transportą.

91. Tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 11 „Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr.331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusias galios“ ir Archyvo direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

 

XVII SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ IR DARBUOTOJŲ DARBO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS IR LAIKYMAS

 

92. Valstybės tarnautojų pažymėjimai išduodami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

93. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išduodami darbo pažymėjimai galioja 10 metų nuo jo išdavimo dienos arba iki terminuotos darbo sutarties pabaigos.

94. Praradęs darbo pažymėjimą, darbuotojas apie tai turi pranešti Archyvo direktoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir pateikti prašymą išduoti naują pažymėjimą, nurodydamas pažymėjimo praradimo aplinkybes.

95. Pažymėjimas keičiamas pasibaigus jo galiojimo terminui arba pasikeitus valstybės tarnautojo ar darbuotojo asmens duomenims ar pareigoms. Pažymėjimui susidėvėjus, išduodamas naujas.

96. Atleistas iš užimamų pareigų valstybės tarnautojas ar darbuotojas atleidimo dieną pažymėjimą grąžina Archyvo vadovybei.

97. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas pažymėjimą privalo nešiotis ar darbo metu laikyti darbo vietoje.

 

XVIII SKYRIUS

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 

98. Archyve darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

99. Darbuotojų darbo užmokestis diferencijuojamas atsižvelgiant į pareigybės grupę ir lygį, vykdomų funkcijų sudėtingumą, atsakomybės lygį, pareigybei keliamus išsilavinimo reikalavimus, reikalingų žinių ir įgūdžių turėjimą, turimą darbo patirtį (vadovavimo ir (ar) profesinę).

100. Atsižvelgiant į pareigybėms keliamus išsilavinimo reikalavimus, susijusius su veiklos pobūdžiu, vykdomų funkcijų sudėtingumu, reikalingų žinių ir įgūdžių turėjimu ir pareigybėms priskirtomis kompetencijomis, darbuotojų pareigybės Archyve skirstomos į keturis lygius:

100.1. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

100.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;

100.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

100.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

101. Darbuotojų pareigybės Archyve skirstomos į šias grupes:

101.1. struktūrinių padalinių vadovai, kurių pareigybės priskiriamos A2 lygiui;

101.2. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A2 arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigybėms eiti;

101.3. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;

101.4. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui.

102. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

102.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

102.2. priemokos;

102.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

102.4. premijos.

103. Darbuotojų, išskyrus tuos, kurių pareigybės priskirtos D lygiui, pareiginės algos dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.

104. Archyvo struktūrinių padalinių vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį, kuri skaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams, ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar pareigybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

105. Archyvo darbuotojų, išskyrus struktūrinių padalinių vadovus bei tuos, kurių pareigybės priskirtos D lygiui, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 4 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdomos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

106. Darbuotojų, kurių pareigybė priskirta D lygiui, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos dydžio.

107. Darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas ir Archyvo darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai.

108. Archyvo darbuotojams, išskyrus tuos, kurių pareigybės priskirtos D lygiui, gali būti mokama pareiginės algos kintamoji dalis. Pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, išskyrus Reglamento 110 punkte nurodytą atvejį.

109. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą ir Archyvui skirtus asignavimus, nustatoma vieniems metams ir gali siekti:

109.1. įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą labai gerai – nuo 10 procentų iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies;

109.2. įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą gerai – nuo 5 procentų iki 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.

110. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo.

111. Archyvo darbuotojams už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą mokamos priemokos, kurios gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

112. Apie Archyvo darbuotojų papildomą darbo krūvį, padidėjus darbų mastui atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, atsiradusį poreikį darbuotojams atlikti pareigybės aprašyme nenustatytas papildomas pareigas ar užduotis darbuotojo tiesioginis vadovas informuoja Archyvo direktorių, pateikdamas tarnybinį pranešimą, nurodant padidėjusių darbų ar papildomų užduočių pobūdį, apimtis, terminus ir kt. Priemokos mokėjimas nutraukiamas, jei darbų mastas tampa normalus arba papildomos užduotys yra įvykdytos.

113. Darbuotojams mokamų priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

114. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

115. Darbuotojams, atsižvelgiant į Archyvui skirtus asignavimus, ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos:

115.1. atlikus vienkartines ypač svarbias Archyvo veiklai užduotis;

115.2. įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą.

116. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

117. Nagrinėjant siūlymus ir priimant spendimus dėl pareiginės algos kintamosios dalies, priemokų, premijų skyrimo Archyvo darbuotojams, privaloma atsižvelgti į Archyvo finansinės galimybės ir neviršyti darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Jei sprendimo įgyvendinimui darbo užmokesčiui skirtų lėšų nepakanka, Archyvo direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo.

 

XIX SKYRIUS

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS

 

118. Darbo užmokestis Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį: avansas – einamojo mėnesio 12-14 darbo dienomis, likusi darbo užmokesčio dalis – kito mėnesio 5-7 darbo dienomis. Valstybės tarnautojo ir darbuotojo prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas kartą per mėnesį.

119. Darbo užmokestis valstybės tarnautojams ir darbuotojams pervedamas į jų prašyme nurodytą banke esančią sąskaitą.

120. NBFC įgaliotas Archyvo buhalterinę apskaitą tvarkyti darbuotojas ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu valstybės tarnautojui ir darbuotojui pateikia informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę.

 

XX SKYRIUS

ĮĖJIMAS Į ARCHYVO SAUGYKLAS, JŲ RAKINIMAS

 

121. Į Archyvo saugyklas turi teisę įeiti tik to struktūrinio padalinio, kuriam priklauso saugyklos, valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai prireikus į saugyklas gali įeiti tik lydimi struktūrinio padalinio, kuriam priklauso saugyklos, vadovo ar jo įgalioto darbuotojo. Archyvo valytojai turi teisę įeiti valyti saugyklų patalpas tik Archyvo darbo metu. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama vestis pašalinius asmenis į Archyvo saugyklas be vadovų sutikimo.

122. Archyvo saugyklas valantiems valytojams draudžiama dokumentus (bylas) išimti iš dėžučių, išrišti ryšulius, vartyti dokumentus, keisti jų buvimo vietą lentynose, išnešti juos iš Archyvo saugyklų, kenkti jų būklei.

123. Už Archyvo saugyklų rakinimą, raktų saugojimą atsakingi struktūrinio padalinio, kuriam priklauso saugyklos, valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Atsakingi valstybės tarnautojai ir darbuotojai visada privalo užrakinti Archyvo saugyklų duris.

124. Atsakingi valstybės tarnautojai ir darbuotojai darbo dienos pradžioje privalo patikrinti, ar saugyklų durų užraktas nesugadintas, o pastebėję pažeidimus apie tai pranešti Archyvo vadovybei ir struktūrinio padalinio, kuriam priklauso saugyklos, vadovui.

 

XXI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

125. Šis Reglamentas skelbiamos Archyvo interneto tinklalapyje.

126. Pasikeitus Reglamente minimiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų redakcijos nuostatos.

 

- - -

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2019-01-24 11:24